Hội thảo trực tuyến: “Vượt qua COVID-19 và bối cảnh “bình thường mới”cho các chương trình HIV và các nhóm chính ở Việt Nam”

Sáng hôm nay 19/11/2021, Trung tâm VHATTC đã tham gia Chương trình Hội thảo trực tuyến “Vượt qua COVID-19 và bối cảnh “bình thường mới”cho các chương trình HIV và các nhóm chính ở Việt Nam” do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức.

Đại diện VHATTC-UMP, PGS. TS. Đỗ Văn Dũng đã trình bày báo cáo “Kinh nghiệm và sáng kiến của CBO đối với việc cung cấp dịch vụ trong bối cảnh COVID-19” nhằm đánh giá kết quả hoạt động cũng như rút ra các bài học kinh nghiệm trong việc ứng phó với dịch bệnh và lên kế hoạch cho giai đoạn bình thường mới.

Dưới đây là một số hình ảnh của chương trình.