Tài liệu buổi chia sẻ: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI MANG LIỀU METHADONE VỀ NHÀ TRONG BỐI CẢNH COVID-19 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (15.09.2021)

A. BÀI TRÌNH BÀY BUỔI CHIA SẺ

B. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

C. BIỂU MẪU THAM KHẢO PHÒNG KHÁM

D. VIDEO BUỔI CHIA SẺ