9 Tháng Một, 2019 - 1:02 chiều

Tiếp nhận lại bệnh nhân đã từng bỏ trị?.

6 Tháng Tám, 2018 - 2:29 chiều

BN đến CS đăng ký điều trị. Thời gian sử dụng CDTP của BN là 8 tháng. Nhưng theo mình nhớ, ĐK để chuẩn đoán nghiện là từ 12 tháng trở lên. Vậy nếu bây giờ BN sử dụng 8 tháng thì mình có nhận vào điều trị được hay không?.