Người đang điều trị ARV có được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 không?

Không có tương tác thuốc giữa vắc-xin Covid-19 (AZ, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson) với thuốc điều trị ARV. Không được dừng hay ngưng điều trị ARV khi tiêm vắc xin COVID-19