TỶ LỆ TIÊM VẮC XIN trên tổng dân số khoảng bao nhiêu thì đạt được MIỄN DỊCH CỘNG ĐỒNG?

Con số này tùy thuộc vào con số R0 là tỉ số tái tạo cơ bản. Nhiều nghiên cứu cho rằng đối với Covid-19 thì R0 trên dưới 3. Nếu R0=3 thì tỉ lệ có miễn dịch tối thiểu trong cộng đồng là 67% (2/3) sẽ giúp truyền nhiễm không còn tăng trên cấp số nhân nữa và đó được gọi là ngưỡng miễn dịch quần thể. Muốn đạt tỉ lệ có miễn dịch là 67% và giả sử hiệu lực vắc xin là ε thì cần phải tiêm đạt tỉ lệ từ 67%÷ε trở trên.