14 September, 2020 - 2:39 pm

Tài liệu khóa tập huấn thứ 2- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 09/2020).

20 August, 2020 - 12:19 pm

Tài liệu khóa học: “CHÁNH NIỆM VÀ PHỤC HỒI” – Tháng 07 – 08/08/2020.

21 June, 2020 - 11:40 pm

Full bộ Tài liệu: Khóa 04 – Tập huấn online về Phỏng vấn tạo động lực (Tháng 04-06/2020).

22 May, 2020 - 5:10 pm

Tài liệu khóa tập huấn thứ 1- Can thiệp giảm nguy cơ của Chemsex trên nhóm MSM và TG (Tháng 05/2020).

30 April, 2020 - 9:06 am

Document and video of online lecture on " COVID-19 Prevention in health approaching and caring in the community" (29 April 2020).

16 April, 2020 - 8:31 am

Document and Video Lecture on Guidance for Providing Methadone and Buprenorphine in COVID-19 Emergency (15 April, 2020).

12 April, 2020 - 9:44 pm

Tài liệu và Video toàn bộ Khóa học điều trị Methadone căn bản – Lớp định hướng (Ngày 06/04 -10/04/2020).

2 April, 2020 - 4:13 pm

Document and Video Lecture on Infection Prevention and Control for COVID-19 at Methadone Clinics and other Health Facilities (01 April, 2020)..

5 March, 2020 - 6:09 pm

Document and video of Online Lecture on: “Methadone,Buprenorphine, Naltrexone: The choice for heroin addiction”.

21 February, 2020 - 7:16 am

Document and video of the Online training on Gambling Disorder (Feb 20, 2020).