28 November, 2022 - 11:40 am

Hướng dẫn dự phòng, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc liên quan đến HIV, viêm gan siêu vi và STI cho các nhóm quần thể đích (WHO).

15 November, 2022 - 9:28 am

Tài liệu tập huấn triển khai mô hình MARS dành cho giảng viên (Tài liệu TOT).

12 August, 2020 - 4:00 pm

Giám sát Chuyên môn và Phát triển Nghề nghiệp cho Tư vấn viên điều trị lạm dụng chất gây nghiện – Số 52.

10 August, 2020 - 4:03 pm

Giải thích và hướng xử trí Kết quả Xét nghiệm HCV ARN.

17 April, 2020 - 12:32 pm

Technical guidance: Prevention, Treatment, Caring and Supporting HIV for patients using Stimulant Drug Types.

15 April, 2020 - 1:33 pm

Thông tư 14/2015/TT-BYT về việc quản lý thuốc Methadone.

10 April, 2020 - 11:36 am

Decision No 31140 of Ministry of Health on Guidance on Opioid Addiction by Methadone.

9 April, 2020 - 3:39 pm

Official Dispatch No 203 on Guidance on Providing Methadone/Buprenorphine during COVID-19 .

3 April, 2020 - 4:51 pm

Technical Guidance of PEPFAR during COVID-19 Emergency .

30 March, 2020 - 10:49 pm

Làm thế nào để an toàn trong đợt bùng phát dịch COVID-19.