Nghiên cứu: Điều chỉnh mô hình can thiệp “TransAction” nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV và tăng cường khả năng phòng ngừa, điều trị và chăm sóc HIV cho người chuyển giới nữ tại Việt Nam

Bài báo đã xuất bản trên tạp chí International Journal of Transgender Health: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/26895269.2023.2169217

Bài Full Article:

Bối cảnh

Chuyển giới nữ ở Việt Nam là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất với nguy cơ nhiễm HIV cao và bị hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc. TransAction là một can thiệp dựa trên bằng chứng nhằm giảm thiểu nguy cơ nhiễm HIV cho người chuyển giới nữ và tăng cường hỗ trợ xã hội, cũng như tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho nhóm cộng đồng này.

Mục đích

Mục đích của nghiên cứu này là điều chỉnh can thiệp TransAction cho phù hợp với nhu cầu cụ thể của người chuyển giới nữ tại Việt Nam.

Phương pháp

Nghiên cứu này được thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, sử dụng mô hình ADAPT-ITT, các cuộc phỏng vấn, thảo luận nhóm và các cuộc họp của ban cố vấn cộng đồng đã được tiến hành với người chuyển giới nữ, nhà cung cấp dịch vụ và thành viên trong cộng đồng để hiểu rõ hơn về bối cảnh chuyển đổi giới tính tại Việt Nam, nguy cơ nhiễm HIV và khó khăn trong tiếp cận dịch vụ.

Kết quả

Người chuyển giới nữ ở Việt Nam phải đối mặt với những thách thức đặc biệt liên quan đến chuẩn mực gia đình, các ràng buộc về chính sách và quy định cũng như hạn chế về các dịch vụ dành riêng cho người chuyển giới hoặc hòa nhập giới.
TransAction đã được sửa đổi để đáp ứng các thách thức và nhu cầu đã xác định, đồng thời đã thêm vào các thành phần can thiệp để tăng cường hỗ trợ gia đình. Các chiến lược để đối phó với sự kỳ thị và tìm kiếm sự hỗ trợ và dịch vụ đã được điều chỉnh cho phù hợp với văn hóa và chính sách của Việt Nam.

Thảo luận

Các cuộc phỏng vấn sau điều chỉnh và các thảo luận nhóm đã chứng minh tính khả thi và khả năng chấp nhận mạnh mẽ đối với can thiệp điều chỉnh, có khả năng được sử dụng để giảm nguy cơ nhiễm HIV của người chuyển giới nữ Việt Nam và tăng cường hỗ trợ xã hội cho họ.