Tài liệu khóa tập huấn: CAN THIỆP TÂM THẦN CHO BỆNH NHÂN CÓ RỐI LOẠN SỬ DỤNG CHẤT

TÀI LIỆU NGÀY 1

TÀI LIỆU NGÀY 2

TÀI LIỆU NGÀY 3