Tài liệu khóa tập huấn: Tư vấn và điều trị nghiện ma túy (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang)

  1. Chương trình tập huấn tại An Giang 02/06 – 05/06/2020. Tải xuống
  2. Tổng quan ma túy và nghiện. Download
  3. Nguyên tắc điều trị nghiện. Download
  4. Giới thiệu về Tư vấn. Download
  5. Nguyên tắc Tư vấn. Download
  6. Phỏng vấn tạo động lực. Download
  7. Dự phòng tái nghiện. Download
  8. Đối phó với cơn thèm nhớ. Download
  9. Các tình huống cám dỗ bên ngoài và bên trong. Download