Sứ mệnh và tầm nhìn

  • Giới thiệu, chuyển giao, thúc đẩy sự tiếp nhận và thực hành rộng rãi các dịch vụ điều trị nghiện chất dựa trên bằng chứng và chăm sóc hướng đến phục hồi một cách toàn diện. Từ đó, giúp cải thiện chất lượng, gia tăng hiệu quả các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, góp phần vào công tác đẩy lùi lạm dụng chất gây nghiện và hạn chế sự lây lan của đại dịch HIV;
  • Nâng cao nhận thức, kiến thức và các kỹ năng của đội ngũ nhân sự chuyên môn, xác định nhu cầu thực tế từ nhóm người sử dụng chất, người nhiễm HIV và những vấn đề sức khỏe hành vi khác do r chất gây ra;
  • Là cầu nối gắn kết các cá nhân, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực điều trị và ngăn ngừa lạm dụng chất gây nghiện trong nước, trong khu vực và quốc tế, đại diện là đội ngũ nhân sự phòng khám, các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, và cộng đồng những người hồi phục.
  • Tầm nhìn của SVH-ATTC là tạo nên sự thay đổi cho cuộc sống của những người rối loạn sử dụng chất và HIV qua việc chuyển giao các hình thức tiếp cận/điều trị dựa trên bằng chứng và các hệ thống hỗ trợ chăm sóc hướng đến hồi phục thiết thực, phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.