* Dựa trên số liệu báo cáo giai đoạn 2014-2020 của Trung tâm VHATTC-UMP.