Pháp lý: Thông tư 04/2016 về Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy.

Chúng tôi xin thông tin đến quý vị Thông tư số 04/2016/TT-BLĐTBXH về Khung chương trình đào tạo về tư vấn điều trị nghiện ma túy do Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội Ban hành ngày 28/04/2016.

Tải thông tư trại đây: 04.2016 về khung đt TV nghiện.BLĐ