BS. Patrick Aeberhard

TS. BS. Apinun Aramrattana

BS. Gavin Bart

BS. Jean-Pierre DAULOUEDE

TS. Andrew (Andy) C. Dean

ThS. Laurie Krom

TS. Sherry Larkins

TS. Cathy Reback

TS, ThS Nadine E. Rogers

ThS. Charlotte A. Sisson

Bác sĩ Eric Strain

BS. Apisak Wittayanookulluk

PGS. TS. Bùi Thị Xuân Mai

ThS. BS. Bùi Văn San

Bà Đỗ Thụy An My

PGS. TS. BS. Đỗ Văn Dũng

BS. Hồ Văn Dũng

TS Hoàng Văn Kể

BS Huỳnh Thanh Hiển

TS. BS. Lê Minh Giang

Ông Lê Trung Tuấn

ThS. Mai Thị Hoài Sơn

BS. Nguyễn Bích Diệp

Ông Nguyễn Cửu Đức

Ông Nguyễn Đình Sơn

ThS.BS. Nguyễn Hữu Anh

TS. Nguyễn Hoài Hương

BS. Nguyễn Hữu Thăng

ThS.BS. Nguyễn Song Chí Trung

Bác sĩ Nguyễn Thanh Cường

TS. BS. Nguyễn Tố Như

ThS. Nguyễn Thu Trang

BS. CK2. Nguyễn Thi Văn Văn

TS. Nguyễn Thị Vân

PGS. TS. BS. Phạm Đức Mạnh

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Mai

TS. Tiêu Thị Minh Hường

ThS.BS. Văn Đình Hòa

BS. CK2. Nguyễn Thi Văn Văn

BS CK1. Võ Thị Năm

BS. Võ Thị Tuyết Nhung

TS.BS. Vũ Tề Đăng

ThS. Vũ Thị Tường Vi