Thông tư 14/2015/TT-BYT về việc quản lý thuốc Methadone

Ngày 25/06/2015, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BYT về quản lý thuốc Methadone, quy định người kê đơn thuốc Methadone phải là bác sĩ có thời gian làm công tác khám, chữa bệnh từ 18 tháng trở lên; có Giấy chứng nhận đã được tập huấn về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone được cấp bởi các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế giao nhiệm vụ.
Bác sĩ chỉ được kê đơn thuốc Methadone sau khi trực tiếp khám, đánh giá người bệnh; việc kê đơn thuốc phải tuân thủ các hướng dẫn chuyên môn theo quy định của pháp luật. Theo đó, đối với người bệnh trong giai đoạn dò liều, bác sĩ chỉ được kê đơn thuốc hàng ngày; với người bệnh trong giai đoạn điều chỉnh liều, kê thuốc sau từ 03 – 05 ngày điều trị tùy theo tình trạng của người bệnh, trong đó ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của đợt điều chỉnh liều. Đối với người bệnh trong giai đoạn điều trị duy trì, thời gian mỗi lần chỉ định thuốc Methadone không vượt quá 01 tháng và phải ghi rõ ngày bắt đầu, ngày kết thúc của đợt điều trị.
Thuốc phải được cấp phát đúng liều cho người bệnh theo chỉ định của bác sĩ trong đơn thuốc; trường hợp người bệnh đang trong giai đoạn dò liều, nhân viên cấp phát thuốc có trách nhiệm phối hợp với bác sĩ và cán bộ hành chính theo dõi người bệnh trong vòng 03 – 04 giờ sau khi uống liều thuốc Methadone đầu tiên.
Cũng theo Thông tư này, trước ngày 05 của các tháng 01, 04, 07 và tháng 10 hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất, cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone phải lập dự trù nhu cầu sử dụng thuốc, bao gồm cả nhu cầu sử dụng thuốc của người bệnh tại các cơ sở cấp phát thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của cơ sở điều trị Methadone và gửi về trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015.

Xem thông tư tại website của Cục Phòng Chống HIV/AIDS: http://vaac.gov.vn/vanban_detail/Detail/?userkey=Thong-tu-14-2015-TT-BYT-ngay-25-6-2015-cua-Bo-truong-Bo-Y-te-ve-viec-Quan-ly-thuoc-Methadone

Tải văn bản tại đây: BẢN PDF | BẢN WORD