NGHIÊN CỨU: Thuộc Tính Đo Lường Của Thang Đo Hỗ Trợ Xã Hội MOS-SSS Trên Bệnh Nhân Điều Trị Methadone Tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tác giả: Khương Quỳnh Long, Vũ Thị Tường Vi, Huỳnh Ngọc Vân Anh, Thái Thanh Trúc.

Link bài đăng quốc tế (Tiếng Anh) : https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13011-018-0147-4

Đặt vấn đề: hỗ trợ xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị cũng như trong quá trình phục hồi của bệnh nhân điều trị duy trì bằng Methadone (MMT). Tuy nhiên, tại Việt Nam hiện nay chưa có công cụ sẵn có nào để đánh giá lĩnh vực quan trọng này. Nghiên cứu được thực hiện với mục đích đánh giá tính tin cậy và giá trị của thang đo hỗ trợ xã hội MOS-SSS trên bệnh nhân điều trị Methadone.

Phương pháp: nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 300 bệnh nhân đang điều trị Methadone tại cơ sở điều trị Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Thang đo MOS-SSS được dịch theo quy trình dịch chuẩn. Tính tin cậy nội bộ được tính bằng hệ số Cronbach’s alpha. Hệ số tương quan nội bộ nhóm (Intra-class Correlation Coefficient – ICC) được dùng để đánh giá tính tin cậy lặp lại của MOS-SSS vào hai thời điểm cách nhau 2 tuần trên 75 bệnh nhân. Tính giá trị đồng thời được khảo sát thông qua hệ số tương quan Pearson với thang đo hỗ trợ xã hội Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) và thang đo sự kỳ thị Perceived Stigma of Addiction Scale (PSAS). Tính giá trị cấu trúc được phân tích bằng phân tích nhân tố khẳng định (CFA).

Kết quả: tính tin cậy nội bộ của thang đo MOS-SSS đạt mức tốt với hệ số Cronbach’s alpha từ 0,95 – 0,97 cho từng lĩnh vực và 0,97 cho toàn thang đo. Tính tin cậy lặp lại sau 2 tuần được chấp nhận với hệ số ICC đạt 0,76 cho toàn thang đo và 0,61 – 0,73 cho từng lĩnh vực. Tính giá trị đồng thời của MOS-SSS được thể hiện thông qua mức độ tương quan mạnh với thang đo MSPSS (r = 0,77; p<0,001) và với thang đo PSAS (r = -0,76; p<0,001). Thang đo MOS-SSS có cấu trúc phù hợp với mô hình 4 nhân tố như phiên bản gốc với các hệ số CFI = 0,97; TLI = 0,97; SRMR = 0,03 và RMSEA = 0,068 (KTC 90% = 0.059–0.077).

Kết luận: thang đo MOS-SSS là một công cụ có tính tin cậy và giá trị để đo lường các khía cạnh của hỗ trợ xã hội trên bệnh nhân điều trị Methadone.