Tài Liệu Khóa Tập huấn Nâng Cao Năng Lực cho Các tổ chức Niềm Tin (Faith-Based Organizations)

Ngày 27-28/02/2019, Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Điều Trị Nghiện Chất và HIV – Đại học Y Dược Tp. HCM (VHATTC-UMP) đã tổ chức thành công Tập huấn kiến thức cơ bản về Rối loạn sử dụng chất và HIV cho các tổ chức dựa trên niềm tin (Faith-Based Organizations).

Quý vị và các anh chị quan tâm có thể nhấn vào tải tài liệu khóa tập huấn: Tài liệu lớp Faith-based.

Trung tâm VHATTC-UMP